Terms of service

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Společnost: Michail Bobčiněckij
Sídlo: Na dlouhém lánu 461/17 16000 Praha
IČO: 08820597
E-mail: tisk@hdfoto.cz
Tel.: +420774073072

 

Obchodní podmínky v krátkosti.

  • Objednáním si zhotovení Fotoproduktů s námi uzavřete smlouvu o zhotovení věci na zakázku.
  • Pro zhotovení Vašeho Fotoproduktů vyžadujeme platbu předem, nebo platbu na dobírku.
  • Každý zhotovený Fotoprodukt je individuální, není tak možné jej vrátit a požadovat zpět peníze.
  • Chráníme osobní údaje, které nám v souvislosti s výrobou Fotoproduktů poskytnete.
  • Podklad, který chcete vytisknout, nijak neupravujeme – nahrávejte proto podklady v dostatečné kvalitě. Pokud chcete podklad upravit, domluvíme se individuálně / Fotografie, které chcete upravit je možné upravit na základě individuální domluvy.
  • Tiskneme na území České republiky v naši dílně, kterou jsme umístili v našem rodinném domě. Veškeré nabízené produkty jsou vyrobeny ručně.

Přečtěte si prosím důkladně následující Podmínky.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Obchodní podmínky HDFoto.cz (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1.2 Webová stránka HDFoto.cz nabízí prostřednictvím Objednávkového systému (dále jen „HDFoto.cz“) kompletní fyzické zhotovení fotografií, fotoobrazu a fotoknih formou digitálního tisku. Zhotovení rozměru Fotoproduktu a jeho ořezu se řídí zadáním a odesláním internetové objednávky prostřednictvím Objednávkového systému a průvodce pro zhotovení Fotoproduktů. HDFoto.cz je ve smyslu Autorského zákona autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k této webové stránce náleží Provozovateli.

1.3 Provozovatelem HDFoto.cz je fyzická osoba Michail Bobčiněckij, Na dlouhém lánu 461/17, Praha 6 - Vokovice, 160 00, IČ: 08820597, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:Úřad městské části Praha 6 (dále jen „Provozovatel“).

1.4 Zákazníkem HDFoto.cz je fyzická nebo právnická osoba, která akceptuje Podmínky a za podmínek zde stanovených projeví vůli uzavřít s Provozovatelem smlouvu o zhotovení vyrobku – internetovou objednávku (dále jen „Zákazník“).

1.5 Nabídka ke zhotovení Fotoproduktů zvěřejněná na HDFoto.cz je ve smyslu § 1780 občanského zákoníku veřejnou nabídkou Provozovatele, který se obrací na neurčité osoby s návrhem na uzavření smlouvy o zhotovení Fotoproduktů dle těchto Podmínek (dále jen „Fotoprodukt“).

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Odeslání internetové objednávky z HDFoto.cz Zákazníkem je považováno ve smyslu § 1740 a násl. občanského zákoníku za návrh na uzavření smlouvy ke zhotovení Fotoproduktů, a to v podobě a rozsahu, v jakém ji Zákazník prostřednictvím odeslané internetové objednávky z HDFoto.cz odešle Provozovateli. Zákazník bere na vědomí, že tato smlouva je uzavřena samotným okamžikem odeslání internetové objednávky Provozovateli, tedy stiskem tlačítka „Odeslat/Objednat“. Zákazník také bere na vědomí, že uzavřením smlouvy mu vzniká mimo jiné povinnost zaplatit Provozovateli cenu za zhotovení Fotoproduktů, a to ve výši dle obdrženého návrhu smlouvy zadané Zákazníkem prostřednictvím internetové objednávky z HDFoto.cz, platné v době uzavření smlouvy. Návrh smlouvy bude obsahovat cenu za zhotovení Fotoproduktů a náklady na doručení Fotoproduktů Zákazníkovi, včetně manipulačních poplatků.

2.3 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání této smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením této smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Zákazník sám.

 

3. PLATBA

3.1 Platba za Fotoprodukty HDFoto.cz je možná souhrnnou částkou pomocí bankovního převodu nebo dobírkou, kterou zákazník uhradí dopravní společnosti při doručení zásilky. Daňový doklad zákazník obdrží elektronicky na kontaktní mail, který je uveden při objednávce.

3.2 Zaslání zboží dobírkou je možné pouze u objednávek pod 1000,- Kč. Objednávky nad 1000,- Kč jsou hrazeny s předstihem bankovním převodem. Platí jak u osobního odběru, tak u zboží  zasílaného přepravní společností.

 

4. DORUČENÍ

4.1 Doručení zhotoveného Fotoproduktů bude realizováno prostřednictví přepravce “Česká pošta” nebo “Zásilkovna” (dále jen „Doručení Fotoproduktů“).  Termíny doručení nejsme schopni ovlivnit. Opožděné Doručení Fotoproduktů neopravňuje Zákazníka k odmítnutí jeho převzetí ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení lhůty na doručení. V případě, že z nějakého důvodu bude Fotoprodukt Zákazníka (dále jen „Zásilka“) vrácen zpět Provozovateli, Provozovatel následně automaticky odešle Zásilku na adresu uvedenou v objednávce ještě jednou. V takovém případě však ale vzniká Provozovateli nárok na úhradu nákladů za opakované doručení Zásilky, a to ve výši za doručení uvedeném při původní objednávce Fotoproduktů. Při opakovaném doručování Zásilky již bude Zásilka zaslána na dobírku.

 

5. REALIZACE OBJEDNÁVKY

Uživatelský obsah

5.1 Zákazník je výhradně odpovědný za obsah veškerých fotografií, obrázků, textů, grafiky a jakýchkoli jiných dat, (dále jen „Uživatelský obsah“), které v souvislosti s uzavřením smlouvy o zhotovení Fotoproduktů prostřednictvím automatizovaného systému a průvodce pro zhotovení Fotoproduktů na HDFoto.cz (dále jen „Objednávkový systém“) nahrává na server HDFoto.cz. Zákazník zaručuje a prohlašuje, že je majitelem autorských práv a že vlastní dostatečná oprávnění k tomuto Uživatelskému obsahu, který předává ke zpracování Provozovateli. Zákazník souhlasí se skutečností, že nebude nahrávat na server HDFoto.cz Uživatelský obsah, ke kterému nemá tyto práva nebo svolení. Zákazník také souhlasí s tím, že nahraný Uživatelský obsah není nezákonný, škodlivý, ohrožující, vulgární, obtěžující, urážlivý, obscénní, pornografický, neslušný, pobuřující, hanlivý, protiprávní, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak nepřijatelný a není jinak v rozporu se zákony České republiky či právem EU. Provozovatel není povinen zhotovit Fotoprodukt z nahraného Uživatelského obsahu, který je v rozporu se zákonem nebo těmito Podmínkami. Každý Zákazník ručí sám za obsah Uživatelského obsahu a nese za něj odpovědnost, jakož i veškeré následky a případné škody.

5.2 Provozovatel nabízí registrovaným uživatelům HDFoto.cz službu archivace nahraného Uživatelského obsahu pro snazší případné opětovné zhotovení Fotoproduktů. Provozovatel se zavazuje tento nahraný Uživatelský obsah jinak nezpracovávat a archivovat jej jen pro potřeby Zákazníka. Zákazník je srozuměn se skutečností, že Provozovatel neručí za bezpečnost uložení, ztrátu či zneužití takto archivovaného nahraného Uživatelského obsahu. Na písemnou žádost Zákazníka Provozovatel nahraný Uživatelský obsah ze serveru HDFoto.cz vymaže. Služba archivace Uživatelského obsahu dle tohoto článku je zdarma.

5.3 Provozovatel prohlašuje, že nahraný obsah bude chránit a nebude ho zveřejňovat v rámci ochrany duševního vlastnictví, s výjimkou pokud zákazník bude souhlasit se zveřejněním v rámci propagace vlastní činnosti, činnosti Provozovatele a za účelem spolupráce a reklamy.

 

Výroba

5.3 Při zhotovení Fotoproduktů bude využita technologie tisku na moderním tiskovém stroji s finální manuální kompletací. S výrobou Fotoproduktů je započato okamžikem potvrzení objednávky, nebo uhrazením Kupní ceny dle čl. 2.1 a v souladu s čl. 3.2.

5.4 Provozovatel nekontroluje přesnost, kvalitu a barevnost nahraného Uživatelského obsahu, a nezaručuje ji tak na zhotovených Fotoproduktech. Reklamace, které vycházejí ze špatné kvality (např. malého rozlišení) dodaného Uživatelského obsahu, včetně reklamace ohledně špatného ořezu zpracovaného na základě nahraného Uživatelského obsahu nebudou uznány. V případě nevhodného formátu Uživatelského obsahu může Provozovatel odmítnout zhotovení Fotoproduktů. V takovém případě vrátí Zákazníkovi již uhrazenou Kupní cenu.

5.5 Zákazník je srozuměn se skutečností, že Provozovatel není odpovědný za to, že kvalita Uživatelského obsahu, který Zákazník prostřednictvím Objednávkového systému nahrává na server HDFoto.cz nebude mít dostatečně vysokou kvalitu, která by odpovídala uspokojivé kvalitě výsledného Fotoproduktů. Provozovatel nemůžeme odhadnout záměr Zákazníka, zda nízká kvalita nahraného Uživatelského obsahu není záměrná.

Nastavení barev

5.6 Provozovatel upozorňuje na skutečnost, že barevnost fotografií, obrázků a grafiky nahraného Uživatelského obsahu nemusí na zhotoveném Fotoproduktů stoprocentně souhlasit s barevností na monitoru Zákazníka. Monitory mohou být různě konfigurovány pro zobrazování obrázků a barev mnoha různými způsoby, a to jak pomocí nastavení hardwaru, tak instalací softwaru. Existuje tedy mnoho možných nastavení a neexistuje jednotná norma, které by zajistila zhotovení Fotoproduktů ve stejné barevnosti, jako je zobrazena na monitoru. Provozovatel tyto fotografie žádným způsobem neupravuje a zhotoví Fotoprodukt na základě neutrálního nastavení tiskového stroje. Provozovatel tímto odmítá odpovědnost za to, že barvy na Fotoproduktů budou stoprocentně souhlasit s nahraným Uživatelským obsahem. Tyto odchylky v barevnosti nejsou považovány za závady a neopravňují k reklamaci.

 

6. ZÁRUKA

6.1 Není možné uplatňovat právo na reklamaci, která je záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání a odstín fotografií, obrázků a grafiky zhotoveného Fotoproduktů.

6.2 Případná každá reklamace musí bezpodmínečně obsahovat reklamovaný Fotoprodukt, daňový doklad, případně potvrzení internetové objednávky od Provozovatele, jakož i uspokojivý důvod reklamace, ze kterého bude zřejmý důvod k této reklamaci (např. fotografická dokumentace vady předem zaslaná na e-mail Provozovatele). Reklamace zasílejte na adresu Provozovatele. Zásilky na dobírku nebudou v žádném případě přijaty. 

6.3 Na základě telefonické nebo e-mailové dohody je možné v rámci předem stanoveného termínu zásilku osobně předat na adrese Provozovatele.

 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka (smlouvu o zhotovení věci na zakázku). V souladu s § 1837 občanského zákoníku tak Zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu (zákon stanovuje pro zboží upravené na přání zákazníka jiné podmínky než pro běžný nákup zboží přes internetový obchod, zhotovené produkty pro jejich individuální charakter Provozovatel nemá možnost prodat dalšímu Zákazníkovi).

 

8. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ), v platném znění. Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Provozovatel.

 

8.2 Provozovatel je oprávněn shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje Zákazníka, které jsou nezbytné zejména pro realizaci jeho obchodních závazků. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, a nejsou poskytovány třetím stranám, jedná se zejména o elektronické adresy Zákazníků, kteří s Provozovatelem budou komunikovat e-mailem, informace osobní povahy, tedy zejména jméno Zákazníka, jeho adresu, název firmy, či fakturační údaje zadané pro potřeby Provozovatele ze strany Zákazník

 

8.3 Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění či opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. V takovémto případě je Provozovatel povinen na žádost Zákazníka jej písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ.

 

8.4 Uzavřením smlouvy dle čl. 2 Podmínek uděluje Zákazník současně souhlas k zasílání informací týkajících se obchodních nabídek Provozovatele, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě. Souhlas může být kdykoliv odvolán písemnou formou na adresu sídla Provozovatele.

 

Cookies

 

8.5 Webové stránky www.hdfoto.cz a online služby s nimi spojené včetně Objednávkového systému (dále jen „Web“) mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. cookies.

 

8.6 Cookie je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, který Provozovatel prostřednictvím internetového serveru posílá do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače návštěvníka Webu. Na základě této skutečnosti dojde k rozpoznání zařízení návštěvníka Webu při opětovné návštěvě, a to jakmile dojde ke spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit internetovému serveru Provozovatele poskytnout návštěvníkům Webu prostředí, na které jsou dle svých posledních návštěv zvyklí, a to tak, aby Web byl pro uživatele více osobní a dokázal lépe reagovat na jeho individuální potřeby, např. automatické předvyplnění přihlašovacích údajů či jinou informaci.

 

8.7 Na Webu Provozovatele jsou použity dva druhy cookies, a to (i) dočasné soubory cookies (session cookies), které se ukládají do souboru cookie prohlížeče návštěvníka Webu do doby, než ukončí práci s prohlížečem a (ii) trvalé soubory cookies (tracking cookies), které slouží pro snadnější a pohodlnější orientaci návštěvníků Webu a zůstávají uloženy v prohlížeči návštěvníka Webu mnohem déle (délka nastavení závisí na volbě nastavení internetového prohlížeče). Tyto permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek.

8.8 Bez ohledu na způsob použití však soubory cookies neshromažďují osobní určitelné identifikační údaje.

8.9 Provozovatel na Webu provozuje pouze základní soubory cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost Webu, a jsou vyjmuté ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusí být deaktivovány.

8.10 Za používání cookies a shromažďování souvisejících informací je odpovědný Provozovatel, který může soubory cookies využít i za účelem propagace a optimalizace své marketingové komunikace, a to i realizované prostřednictvím inzerentů z řad třetích stran.

Uživatelský účet

8.11 Uživatelský účet vytvoří na základě registrace Provozovatel každému Zákazníkovi, který akceptuje tyto Podmínky a uzavře s Provozovatelem smlouvu dle čl. 2 Podmínek. Uživatelský účet jednoznačně definuje Zákazníka a obsahuje zejména položky: (i) uživatelské jméno, (ii) heslo a (iii) kontaktní údaje Zákazníka. Uživatelský účet slouží ke snazší a jednoznačné identifikaci Zákazníka při opětovném uzavření smlouvy dle čl. 2 Podmínek.

 

9. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.1 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

9.2 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh
spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9.3 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.4 Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

9.5 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává (www.coi.cz).

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smluvní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto Podmínek jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.

 

10.2 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek.

 

10.3 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 7. 1. 2020.