Privacy policy

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ), v platném znění. Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje Zákazníka, které jsou nezbytné zejména pro realizaci jeho obchodních závazků. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, a nejsou poskytovány třetím stranám, jedná se zejména o elektronické adresy Zákazníků, kteří s Provozovatelem budou komunikovat e-mailem, informace osobní povahy, tedy zejména jméno Zákazníka, jeho adresu, název firmy, či fakturační údaje zadané pro potřeby Provozovatele ze strany Zákazník.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění či opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. V takovémto případě je Provozovatel povinen na žádost Zákazníka jej písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ.

Uzavřením smlouvy dle čl. 2 Podmínek uděluje Zákazník současně souhlas k zasílání informací týkajících se obchodních nabídek Provozovatele, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě. Souhlas může být kdykoliv odvolán písemnou formou na adresu sídla Provozovatele.